نرم افزار محاسبه شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی یا BMI عبارت است مقیاسی جهت اندازه گیری وزن ایده آل هر فرد نسبت به قد وی. این شاخص میزان چاقی افراد را نشان می دهد. مقدار عددی این شاخص تفاسیر مختلفی دارد.

تمامی مقادیر را به عدد لاتین وارد نمایید

محاسبه شاخص توده بدنی

require
require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese