عوامل تاثیر گذار بر وزن و سلامتی و راهکارهایی برای بهبود آن